รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540ได้มาการนำมาใช้หลังจากเหตุการพฤษภาทมิฬ (พ.ศ. 2535) รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความโดดเด่นในด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญอีกทั้งยังมีการรองรัยในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมีมาตรการตามกฎหมายต่างๆพื่อเพิ่มเสถียรภาพของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง