แปลก พิบูลสงคราม

จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ หรือ จอมพล ป.พิบูลสงคราม 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2507 หนึ่งในนายกรัฐมนตรีที่ได้ดำรงตำแหน่งที่นานที่สุด คือ 14 ปี 11 เดือน 18 วัน รวม 8 สมัย อีกทั้งยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นโยบายของท่านในตอนนั้นคือ การมุ่งมั่นพัฒนาประเทศไทย ให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ มีการปลุกระดมให้คนไทยรู้สึกรักชาติ โดยออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย รัฐนิยม ซึ่งได้ออกกฎหมายหลายอย่างในภายหลังหลายอย่างได้กลายเป้นวัฒนธรรมาของชาติไป การรำวง, ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย เป็นผู้เปลี่ยนชื่อ ประเทศสยาม และยังเป็นผู้ที่เปลี่ยนเพลงชาติที่เราร้องกันอยู่ทุกวันนี้