รัฐบาล

รัฐบาลไทยมีบทบาทขึ้นอย่างชัดเจนในสมัยรัฐชาติอันสถานปนาขึ้นครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายหลังทรงผนวกดินแดนและอาณาจักรภายใต้ปกครองของอาณาจักรสยามขึ้นเป็นสยามประเทศ  แบ่งอำนาจออกเป็น 3 ส่วน คือ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นองค์กรบริหารอำนาจนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกินสองร้อยยี่สิบคนนา...

Read More

เกิดรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.2557

เกิดรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.2557ที่ทำให้ต้องมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ภายใต้การควบคุมอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐประหารประกาศกฎอัยการศึกและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 ปัจจุบัน ประเทศไทยใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งผ่านการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักรา...

Read More

รัฐประหารในประเทศไทย

รัฐประหารในประเทศไทย เกิดเหตุที่ทำให้ต้องมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 ในช่วงเวลานั้นคณะรัฐประหารได้ประกาศกฎอัยการศึกหรือรัฐธรรมนูญฉบับชั่ว ซึ่งมีเนื้อหาให้คณะรัฐประหารมีอำนาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ฝ่ายนิติบัญญัติและสภาร่างรัฐธรรมนูญคราว ในตอนนั้นคณะรัฐประหารได้ถูกบีบให้จัดการเลือกตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ...

Read More

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540ได้มาการนำมาใช้หลังจากเหตุการพฤษภาทมิฬ (พ.ศ. 2535) รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความโดดเด่นในด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญอีกทั้งยังมีการรองรัยในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมีมาตรการตามกฎหมายต่างๆพื่อเพิ่มเสถียรภาพของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

Read More