รัฐประหารในประเทศไทย เกิดเหตุที่ทำให้ต้องมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 ในช่วงเวลานั้นคณะรัฐประหารได้ประกาศกฎอัยการศึกหรือรัฐธรรมนูญฉบับชั่ว ซึ่งมีเนื้อหาให้คณะรัฐประหารมีอำนาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ฝ่ายนิติบัญญัติและสภาร่างรัฐธรรมนูญคราว ในตอนนั้นคณะรัฐประหารได้ถูกบีบให้จัดการเลือกตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550